Borang J
AKTA KESATUAN SEKERJA 1959
(Seksyen37 (2) dan Peraturan 15)
 
NOTIS PERTUKARAN PEJABAT SUATU KESATUAN SEKERJA YANG DIDAFTARKAN
     
  Nama kesatuan sekerja berdaftar
  Nombor Pendaftaran
  Bertarikh pada (2011-03-14)
 
  Kepada Penolong Pengarah Kesatuan Sekerja, *

  Notis dengan ini diberi bahawa ibu pejabat kesatuan sekerja yang disebutkan di atas telah dipindahkan dari
   
  dan sekarang terletak di
  Persetujuan Eksekutif telah diperolehi pada suatu mesyuarat
  yang diadakan di
     
   
     
* Notis ini mestilah dialamatkan kepada Penolong Pengarah kawasan di mana ibu pejabat kesatuan itu terletak.
   
NOTA - Permohonan ini mestilah dihantar kepada Pengarah/Penolong Pengarah kawasan di mana ibu pejabat kesatuan sekerja itu terletak oleh setiausaha kesatuan dalam masa 30 hari selepas membuat kaedah-kaedah baru atau pengubahan kaedah-kaedah